SPPR

Spoločnosť pre projektové riadenie (ďalej len SPPR) je dobrovoľným profesijným združením fyzických osôb a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením. Spoločnosť bola založená v roku 1994.

Účelom SPPR je všestranná podpora profesionálneho rozvoja projektového ria- denia, najmä

 • zvyšovanie úrovne kvalifikácie odborníkov na projektové́ riadenie,
 • výmena informácií a skúseností,
 • rozvoj informatickej podpory riadenia projektov,
 • rozvoj systému certifikácie odborníkov na projektové riadenie,
 • výskum a rozvoj poradenstva v oblasti projektového riadenia.

Tieto zámery realizuje predovšetkým prostredníctvom

 • certifikácie odborníkov na projektové riadenie,
 • organizácie odborných a osvetových podujatí,
 • poskytovania odborných tréningov a školení,
 • vydávania odborných článkov a odbornej literatúry,
 • spolupráce s partnerskými organizáciami a spoločnosťami, ako aj s orgánmi štátnej správy.

 

SPPR okrem iného:

 • Organizuje seminár http://www.21centuryprojects.eu
 • Spolus s eFocus spoluroganizuje konferencie o projektovom riadení.
 • Organizuje súťaž Projekt roka
 • Zastrešuje a plne podporuje aktivity Young Crew na Slovensku.
  Viac o SPPR nájdete tu: www.sppr.sk